1. שירות הודעות SMS קווי:
  שירות הודעות SMS קווי של Multisend (להלן: ""שירות הודעות SMS קווי" או "השירות" ו "Multisend" בהתאמה) הינו ממשק אינטרנטי המשמש לשליחת הודעות SMS קווי ממספר שירות, למשתמשים רבים וקבלת SMS קווי ממשתמשים למספר השירות, הכל כמפורט להלן וכהגדרת מונחים אלו להלן.
 2. הגדרות:
  למונחים הבאים בתנאים כלליים אלו תהא המשמעות הנקובה לצדם, אלא אם הקשר הדברים מלמד אחרת -
  1. התנאים הכלליים: תנאים כלליים אלו.
  2. חוק התקשורת: חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב- 1982, לרבות חקיקת משנה, תקנות, צווים וכללים שנחקקו והותקנו מכוחו, לרבות כל דבר חקיקה ו/או תקנה אחרים אשר יבואו בזמן כלשהו בעתיד במקומם ו/או בנוסף להם, ולרבות כל תיקון לחוק האמור, לרבות אך לא רק, חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס' 40) התשס"ח- 2008.
  3. מספר שירות: מספר טלפון בקידומות 072 של Multisend שיוקצה ללקוח על ידי Multisend, וישמש אותו במסגרת שימוש בשירות הודעותSMS קווי.
  4. SMSקווי או הודעה: תוכן קצר הכולל כתב, לרבות אותות או סימנים, ומכיל עד 70 תווים, אשר נשלח מ/אל מספר שירות מ/אל נמען, משתמש או קבוצת נמענים, משתמשים, ולהיפך.
  5. לקוח: מי הצטרף לשירות הודעותsms קווי, הוקצה לו מספר (או מספרי) שירות על ידי Multisend והוא חתם על טופס הקצאת מספר שירות ותנאים כלליים אלו.
  6. נמען או משתמש: מי שנשלח אליו SMS קווי ממספר שירות או מי ששולח SMS קווי למספר שירות.
 3. כללי:
  1. כותרות הסעיפים, מספורם ועריכתם הם לצרכי נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו לפרשנות התנאים הכלליים.
  2. בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות התנאים הכלליים להוראות מסמך אחר כלשהו שניתן ללקוח או להתחייבות שניתנה לו בעל פה, תהיה עדיפות להוראות מסמך זה.
 4. יכולות השירות:
  1. ניהול קבוצות הפצה של SMS קווי בחתכים שונים.
  2. תבניות הודעה קבועות לשימוש רב פעמי ומהיר.
  3. דוחות מפורטים הכוללים את תאריך השליחה, מס' הנמען, חיווי על הגעה ועוד.
  4. מעקב ותזמון שליחת הודעה, אפשרות לטעינת קובץ נמענים להפצה.
  5. בקרה על שליחת ההודעות וקבלת חיווי על הצלחה/כישלון של ההודעה.
 5. תנאי סף לשירות:
  1. הלקוח חתם על טופס הקצאת מספר שירות ותנאים כלליים אלו ומסר אמצעי תשלום תקף לחיובו.
  2. גישה לאינטרנט מעמדת מחשב.
 6. הקצאת מספרי שירות:
  1. Multisend תקצה ללקוח מספרי שירות לטובת שימוש בשירות הודעות SMS קווי.
  2. מספרי השירות הינם בבעלות הבלעדית של Multisend. ללקוח ו/או למי מטעמו, אין ולא יהיו כל זכויות, מכל מין וסוג, במישרין ו/או בעקיפין, במספרי השירות שהוקצו על ידי Multisend, ולא תהיה ללקוח ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר למספרי השירות ו/או הקצאתם בידי Multisend. הלקוח לא יהיה רשאי לנייד את מספרי השירות שהוקצו בכל צורה ואופן.
  3. לא תחול על Multisend כל חובה להקצות ללקוח מספר שירות מסוים.
  4. Multisend רשאית להחליף ו/או לשנות מספר שירות שהוקצה ללקוח בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות מטעמים טכניים ו/או טעמים הנובעים מהדין, ובכלל כך עקב דרישת רשות שיפוטית ו/או רשות מנהלית ו/או כל רשות מוסמכת אחרת וללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד Multisend עקב החלפה ו/או שינוי כאמור.
  5. מובהר וידוע ללקוח כי Multisend רשאית לבצע חסימה, בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, של מספר שירות כלשהו אם לדעתה הסבירה הדבר נחוץ כדי למנוע הפרה של הוראות תנאים כלליים אלו ו/או הוראות כל דין, לרבות הוראות הרישיון של Multisend. למען הסר כל ספק, Multisend לא תחוב בכל אחריות במישרין ו/או בעקיפין בגין חסימת מספר שירות כאמור.
 7. תמיכה ושירות לקוחות:
  1. Multisend תעניק ללקוח תמיכה טכנית בלבד באמצעות מוקד התמיכה של חברת Pay Call בטלפון 03-7173333.
  2. הלקוח מצהיר כי הוא מפעיל מוקד שירות לקוחות לתמיכה בשירותיו ולצורך קבלת פניות ציבור, לרבות ובמיוחד פניות נמענים להסרתם מרשימת תפוצה. קיבל הלקוח פנייה מנמען להסרתו מרשימת תפוצה, יסיר הלקוח את הנמען באופן מידי מכל רשימת תפוצה אליה הנמען משתייך והלקוח יחדל באופן מידי מלשלוח לנמען הודעות.
 8. תעריפים ותשלומים:
  1. Multisend רשאית לעדכן את המחירים מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. על הלקוח חלה החובה והאחריות להתעדכן בתעריפי השרות.
  2. אורכן של הודעות sms קווי הינו כדלקמן: הודעה אחת בודדת מוגבלת ל-70 תווים לכל היותר. הודעה ארוכה יותר, תפוצל למספר הודעות בהתאם למַפְתֵח של 70 תווים להודעה. כך ולשם הדוגמא, תוכן המכיל 71 תווים- ייחשב כשתי הודעות SMS קווי, ותוכן המכיל 141 תווים ייחשב כשלוש הודעות SMS קווי, וכך הלאה
  3. בכל מקרה של העדר תשלום בגין השירות מכל סיבה שהיא, תהא Multisend רשאית לגבות את התשלומים המגיעים לה בכל אופן שתמצא לנכון, לרבות באמצעות פרטי תשלום אשר ניתנו בקשר עם שרות אחר של הלקוח מ- Multisend או מאיזה מהשירותים המסופקים לו על ידי איזה תאגיד הקשור ל- Multisend. Multisend תהא רשאית להפסיק את השירות ו/או כל שירות אחר של Multisend, בכל מקרה של אי תשלום איזה מחובות הלקוח בגין השירות או כל שירות אחר שהזמין הלקוח מ-Multisend.
 9. הצהרות והתחייבויות:
  הלקוח מצהיר ומתחייב:
  1. כי הוא מודע ליכולות השירות כפי שאלו מפורטות לעיל וכי הוא ויפעל לפיהן.
  2. כי הובא לידיעתו כל מידע הדרוש לשם שימוש בשירות משלוח הודעות SMS קווי לרבות מגבלות השירות, מספר התווים בהם ניתן להשתמש בשירות במסגרת הודעה בודדת וכיו"ב.
  3. כי ידוע לו כי תכני ההודעות ששלח ונמעניהן נשמרים אצל Multisend ו/או אצל ספק השירות באמצעותו מספקת Multisend את השירות ללקוחות, בין היתר לצורך בקרה, והלקוח מוותר על כל טענה כלפי Multisend בעניין
  4. כי הוא מודע לכך כי השירותים כפופים להסכמי השירות של Multisend עם מפעילי תקשורת אחרים, ועל כן ייתכן ולא ניתן יהיה לשלוח למנוי של מפעיל מסוים הודעות ו/או שהיכולת לשלוח הודעות למנוי של מפעיל מסוים יתבטלו וכי לא תהיה לו כל טענה בעניין כלפי Multisend.
  5. כי הוא מודע למגבלותיה של רשת האינטרנט בנושא של אבטחת המידע העובר ו/או המצוי בה, וכי הוא משחרר את Multisend מכל אחריות בעניין, לרבות במקרה בו איזה מפרטיו ו/או מפרטי הודעות ששלח יגיעו לידיעת צדדים שלישיים.
  6. כי הוא מודע לכך שרשת Multisend אשר תשמש לאספקת השירות, תועמד "כפי שהיא" (“as-is”) ועל פי רמות הזמינות הקיימות והמקובלות ב- Multisend (“as-available”), וללא כל מצג ו/או התחייבות כלשהם, לרבות בנוגע לאיכותה, תפקודה, זמינותה ו/או התאמתה למטרה כלשהי. Multisend אינה מתחייבת שפעולת רשת Multisend, ובכלל זה זמינותה, לא תופרע, תפעל ללא טעויות, תינתן כסדרה או בלא הפסקות, שיבושים ו/או פגמים, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד Multisend בקשר עם האמור.
  7. כי בכל פרסום של הלקוח ו/או מי מטעמו, אשר יכלול התייחסות למשלוח הודעות SMS קווי, ו/או פרסום שיעודד משלוח הודעות כאמור, מתחייב הלקוח כי הוא ו/או מי מטעמו, יפרסם בשקיפות מרבית, באופן ברור ובולט בצמוד לפרסום השירותים אותם מציע הלקוח, את זהותו, מהות השירות המוצע, כי ההשבה להודעת SMS קווי (לרבות לצורך הסרה) כרוכה בעלות משלוח הודעת SMS קווי בהתאם לתכנית התעריפים של הנמען אצל המפעיל הסלולרי שלו וכן את אפשרויות בקשת סירוב לקבלת הודעות SMS קווי מהשולח, לרבות באמצעות לינק לכתובת אינטרנט ללא כל עלות לנמען.
  8. כי במסגרת השימוש בשירות הוא יקיים הוראות כל דין. בלי לפגוע מהאמור, מתחייב הלקוח לעמוד בכל הדרישות המפורטות בהוראות חוק התקשורת וברישיון Multisend, על תיקוניהם וכפי שיתעדכנו מעת לעת.,. יובהר כי הלקוח יהיה אחראי להתעדכן בכל תיקון שיבוצע בהוראות הדין ו/או ברישיון Multisend בהקשר זה; וכן בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981, וכל התקנות מכוחו.
  9. שלא לשלוח הודעות SMS קווי שיהיו (1) בניגוד להוראות כל דין ו/או תנאים כלליים אלו; (2) שיהוו באופן כלשהו "דואר זבל" ("SPAM") או דבר פרסומת, כהגדרתו בחוק התקשורת, שאינו עומד בהוראות חוק התקשורת; (3) שלא על פי הסכמתם המפורשת של נמענים ומשתמשים לקבלן; (4) במסגרת נוהגי שיווק לא מקובלים, לרבות נוהגי שיווק שאינם מקובלים לדעתה של Multisend. כמו כן ובנוסף, מתחייב הלקוח כי הודעותSMS קווי כאמור, יישלחו אך ורק לנמענים אשר נתנו הסכמתם המפורשת למשלוח דבר פרסומת כנדרש בהוראות סעיף 30א(ב) להוראות חוק התקשורת והודעות דיוור ישיר בהתאם להוראות כל דין וכי לא יישלחו הודעות לנמען אשר יסרב לקבל הודעות כאמור ו/או אשר יבקש להיות מוסר מרשימת תפוצה.
  10. כי ההודעות שיישלחו על ידו במסגרת השירות, לא יכללו הכפשות ו/או כל ביטוי של תועבה, גזענות, תעמולה, ו/או כל תוכן שאינו חוקי, אינו מוסרי, אינו הולם, פוגעני כלפי מיעוטים, מנוגד לתקנת הציבור, משמיץ, מטריד, וולגרי, מגונה, משפיל, מזלזל, אלים, בוטה, מיני או פורנוגראפי, לרבות תוכן שעושה שימוש באוצר מילים, במושגים או במטפורות השאולות מתחום חיי המין, בין במשמעות ישירה ובין במשמעות נרמזת ו/או משתמעת בעקיפין, לרבות השמעה או הצגה של מסר, שמע או חוזי בעל תוכן מיני, ו/או תוכן השם ללעג או תוקף פרטים על בסיס גיל, צבע, מוצא, גזע, דת, מין, נטייה מינית, או מגבלה ו/או תומך בעישון ו/או בשתיית משקאות אלכוהוליים, שימוש בסמים לא חוקיים או פעילות פוליטית ו/או חברתית קיצונית, בעלת אופי של הגרלה ו/או הימורים, ו/או משחקי מזל בלתי חוקיים, ו/או מידע חסוי העלול לפגוע בביטחון המדינה, ו/או מידע המהווה מעשה עבירה ו/או מעשה מסוכן ו/או מעודד למעשים אלו וכן כל תוכן שיש בו הונאה ו/או רמייה, ו/או הטעייה, ו/או תוכן שיש בו משום פיתוי בלתי הוגן להוצאות כספיות או להתקשרויות חוזרות בלתי סבירות.
  11. כי ידוע לו ש- Multisend תהא רשאית להודיע לו על התנגדותה ו/או השגותיה בדבר התכנים המסופקים במסגרת השירות ו/או בדבר פעילותיו במסגרתו ולדרוש את הפסקת אספקתו של כל תוכן המנוגד לדין ו/או מהסוג המפורט בתנאים אלו. במקרה כאמור, אם ובמידה שהלקוח לא יפסיק לספק את התוכן האמור באופן מיידי, לאחר קבלת הודעה בעניין מ- Multisend בעניין, תהיה רשאית Multisend, מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד המוקנים לה לפי הוראות כל דין ו/או תנאים כלליים אלו, להפסיק את השירות ללקוח, כולו או חלקו, והלקוח לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי. מובהר כי על אף האמור בכל מקום אחר, אין ל- Multisend כל אחריות שהיא בגין תכני הודעות ה- SMS הקווי וכי אין באמור בסעיף זה כדי ליצור ל- Multisend אחריות כלשהי בגינם ו/או חובה כלשהי בפיקוח עליהם.
  12. לא להשתמש בשירות באופן הפוגע ו/או משבש פעולתן של מערכות מחשב/ים ו/או של מערכות כלשהן באמצעותן ניתן השרות ו/או מסופק השרות.
  13. לא לעשות שימוש בשירות, בשמו ו/או בפרטיו של אחר ו/או לעשות שימוש בשירות באמצעות יישומים למיניהם אשר מטרתם להזדהות בשמו של אחר ו/או לעשות שימוש בפרטיו. כמו כן, מתחייב הלקוח לא לאפשר משלוח הודעות לכל צד ג' שהוא מטעמו, בין בתשלום ובין שלא בתשלום. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מצהיר ומאשר הלקוח כי כל שימוש שיעשה בשרות, בין אם על ידו ובין אם לאו, הינו באחריותו הבלעדית.
  14. לא לעשות שימוש בשמה של Multisend באופן כלשהו ו/או בסימן מסחר שלה.
  15. כי כל הודעת SMS קווי שישלח לנמענים יזוהו כהודעות שנשלחו ממנו ע"י ציון שמו, ציון מספר השירות שהוקצה לו בשדה ה"שולח" וכן את דרכי יצירת הקשר עמו לשם מתן הודעת סירוב, הכל בכפוף ובהתאם להוראות חוק התקשורת וכל דין רלוונטי אחר. מבלי לגרוע מהוראות סעיף זה לעיל, מתחייב הלקוח כי הוא לא ישלח הודעות ללא זיהוי של מספר השירות שבאמצעותו נשלחה ההודעה ולא ישתמש בשדה ה"שולח" בכל זיהוי אחר מהאמור בסעיף זה.
  16. כי הוא מודע לכך כי Multisend רשאית לחסום נמענים מקבלת הודעות, וזאת על פי בקשתם של אותם נמענים, כך שלא ניתן יהיה לשלוח הודעות ליעדים אלה. מובהר, כי על Multisend לא תחול כל חובה שהיא לעדכן את הלקוח בעניין חסימת נמענים כאמור וללקוח לא תהיה כל טענה שהיא כנגד Multisend בגין חסימה ו/או אי עדכון כאמור. ככל ו- Multisend תעדכן את הלקוח בדבר נמען אשר ביקש להיחסם לקבלת הודעות SMS קווי כאמור ו/או בכל מקרה בו נמען יפנה אל הלקוח בבקשה שיפסיק לשלוח אליו הודעות, הלקוח מתחייב כי לא ישלח כל הודעת SMS קווי אל אותו נמען ("מספר אסור"). מבלי לגרוע מאחריותו של הלקוח ו/או מאיזו מזכויותיה של Multisend, הלקוח יישא באחריות לכל נזק, ככל שייגרם ל-Multisend ו/או מי מטעמה, בגין משלוח הודעות SMS קווי למספר אסור ו/או שנשלחה בניגוד להוראות הדין.
  17. כי יחדל מלשלוח הודעות באופן מידי בכל מקרה שיונחה לעשות כך על ידי Multisend ו/או אם תתקבל הוראה מרשות כלשהי לעשות כן.
 10. הגנת הפרטיות:
  1. הלקוח מתחייב למלא במסגרת השימוש בשירות את כל הוראות הדין לעניין ההגנה על הפרטיות של נמעני ומשתמשי השירות, לרבות, ומבלי לגרוע מן האמור, הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 וכל התקנות שהוצאו מכוחו והוראות הרלוונטיות בעניין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הלקוח לא לעשות כל שימוש בנתונים או במידע כלשהו שהגיע לידיו לגבי נמעני ו/או משתמשי השירות ולא למסור כל פרט אודותיהם, לצדדים שלישיים כלשהם, למעט ל- Multisend ולפי בקשתה.
  2. Multisend תהא רשאית למסור כל פרט שנמסר לה על ידי הלקוח ו/או שנאסף אצלה על הלקוח לכל צד שלישי אשר הוכיח, להנחת דעתה של Multisend, כי נעשה שימוש בשירות בניגוד להוראות תנאים כלליים אלו ו/או בניגוד להוראות כל דין ו/או על פי הוראה של רשות מוסמכת כלשהיא וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין האמור.
  3. Multisend תהא רשאית לבצע מעקב ו/או בקרה אחר משלוח הודעותSMS קווי מטעם הלקוח ו/או שנשלחו, וזאת לצורך בדיקה ו/או תמיכה טכנית ו/או בהתאם לדרישה מצד שלישי מוסמך ו/או צו שיפוטי. מובהר למען הסר כל ספק כי אין באמור בסעיף זה, בכדי לחייב את Multisend לבצע בקרה או מעקב כאמור.
 11. אחריות:
  1. אחריות כללית. הלקוח אחראי לכל שימוש שייעשה בשירות, בכלל זה לכל פגיעה, אבדן, נזק, הוצאה, עלות או הפסד, לרבות עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או מיוחדים, מכל מין וסוג לרבות, ובלי למעט, נזק ממון כלשהו, שייגרמו לאדם, תאגיד, גוף ו/או רכוש כלשהו (ובכלל זה: ללקוח ו/או עובדיו ו/או לנמענים ו/או למשתמשים ו/או למי מטעמו ו/או ל- Multisend ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או לקוחות Multisend ו/או צד שלישי כלשהו) (יחדיו בתנאים כלליים אלו: "נזק") , עקב מעשה ו/או מחדל של הלקוח ו/או עובדיו ו/או הפועלים מטעמו בין אם המעשה ו/או המחדל מגיעים כדי הפרה של תנאים אלו אם נעשו על ידו ובין אם לאו.
  2. אחריות בגין הפרה. הלקוח אחראי לכל נזק שנגרם עקב הפרת איזה מהוראות תנאים כלליים אלו על ידי הלקוח.
  3. אחריות בגין הפרת זכויות צד שלישי ו/או בגין טענות של צד שלישי. הלקוח אחראי באופן בלעדי לתכני ההודעות אשר יישלח הלקוח ו/או מי מטעמו במסגרת השירות, לרבות לכל עניין הקשור ו/או הנובע מזכויות מכל סוג שהוא, ובכלל זה זכויות יוצרים, תשלומי תמלוגים וכד', וזאת הן כלפי משתמשי ונמעני השירות והן כלפי צד ג' כלשהו, לרבות משרד התקשורת ו/או כל רשות מוסמכת אחרת ו/או בעל זכות יוצרים וכיו"ב. בכלל זה, אחראי הלקוח לכל נזק שנגרם עקב טענות, תביעות, דרישות של צדדים שלישיים הקשורות באיזשהו אופן לשימוש הלקוח ו/או מי מטעמו בשירות, ו/או להפרה של זכויות כלשהן של צד שלישי כלשהו (לרבות, אך לא רק, זכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו) על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו, ו/או הפרה של הוראות הדין ו/או רשות מוסמכת כלשהי.
  4. הלקוח אחראי לכל נזק שייגרם כתוצאה מחיבור ו/או קישור של ציוד שיחובר על ידו ו/או מי מטעמו לרשת Multisend ו/או לציוד Multisend. אין באמור כדי להתיר חיבור שכזה.
  5. הלקוח אחראי לכל נזק שייגרם כתוצאה מחדירת וירוסים למערכות Multisend (לרבות לממשק האינטרנטי באמצעותו יעשה הלקוח שימוש בשירות) כתוצאה ו/או בקשר עם שימוש הלקוח בשירות. "וירוס" משמעו - כל קוד הפוגע, גורם ליקוי, מפריע, משבש, מחבל או מפסיק את פעולתן התקינה של מערכות Multisend או מרכיב ממרכיביהן או כל, ציוד, חומרה, תוכנה, (firmware) של צדדים שלישיים אשר עובדים עם המערכות כאמור או מקושרים או מחוברים אליהן או עושים שימוש באיזה ממרכיביהן ו/או קוד המאפשר לספק או לצד שלישי אחר גישה לאיזה מהרכיבים המפורטים לעיל לשם פגיעה ו/או יצירת הפרעה ו/או שיבוש לפעולת רכיבים אלה ו/או לשם איסוף נתונים בלתי מורשה ו/או קוד המכיל הליך סמוי או מכניזם מזיק או זדוני היכול לגרום לפגיעה בפעולה או בתקשורת תקינה או לאיבוד מידע או נתונים ו/או פגיעה בהם ו/או בזיכרון בו הם מצויים. המונח "וירוס" כולל תוכנות מחשבים המכונות "תולעת" או "סוס טרויאני" או "תכניות זדוניות" או "תוכנות ריגול".
  6. הלקוח מתחייב כי, בנוסף לכל סעד לו Multisend זכאית על פי דין כלשהו ובלי לגרוע מכל מחויבות, התחייבות ו/או אחריות, מכל מין וסוג, המוטלים ו/או שיהיו מוטלים על הלקוח, במפורש ו/או מכללא, על פי כל דין ו/או תנאים כלליים אלו, הלקוח יפצה את Multisend וישפה אותה מיד עם דרישה, בגין כל נזק שייגרם ל- Multisend כתוצאה מאי עמידה ו/או אי קיום איזו מההצהרות ו/או ההתחייבויות של הלקוח, במפורש ו/או מכללא, על פי תנאים כלליים אלו זה ו/או דין כלשהו ו/או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל כלשהם, מכל מין וסוג, שנעשה על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו, גם ככל שאינם מגיעים כדי הפרה תנאים כלליים אלו, ולרבות כתוצאה מתביעות צדדים שלישיים.
  7. בלי לגרוע מחסינות ו/או פטור מאחריות כלשהם הנתונים ל- Multisend לפי דין כלשהו, מובהר כי, על אף כל הוראה סותרת: (א) Multisend לא תהיה אחראית כלפי הלקוח, משתמשים ו/או נמענים, ו/או כלפי צד שלישי כלשהו, לכל נזק, לרבות הפסד ו/או אובדן ו/או מניעת רווח ו/או נזק עקיף ו/או נזק תוצאתי ו/או מסתבר ו/או מיוחד, מכל מין וסוג, ו/או לאובדן הכנסות ו/או לאובדן רווחים ו/או לאובדן מידע ו/או לאובדן נתונים ו/או לפגיעה במוניטין, אשר ייגרם למי מהם כתוצאה ו/או בעקבות כל מעשה ו/או מחדל של Multisend, מנהליה, עובדיה ו/או של כל הפועל מטעמה, אלא אך ורק לנזק ישיר אשר נגרם ללקוח בלבד כתוצאה ישירה ובלעדית של פעולה מכוונת או רשלנות חמורה מצדה של Multisend; (ב) Multisend אינה ולא תהיה אחראית לנזק כלשהו, מכל מין וסוג, שייגרם ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו, בקשר עם ו/או כתוצאה ממערכות של צד שלישי כלשהו ו/או בשל מעשה ו/או מחדל של הלקוח ו/או צד שלישי כלשהו; (ג) הלקוח מצהיר כי ההודעות שיישלחו לנמענים / למשתמשים ותכניהן יהיו באחריותו הבלעדית וכי Multisend אינה אחראית בשום אופן שהוא לתכנים כאמור, להיתרים, להסכמות ולהרשאות הנדרשות על פי כל דין לשליחתם; (ד) מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה ובתנאים כלליים אלו, בכל מקרה בו ייקבע כי חלה על Multisend אחריות כלשהי, אחריותה המצטברת והכוללת של Multisend כלפי הלקוח ו/או מי מטעמו ו/או כל צד שלישי, לא תעלה על סך גובה תשלומי הלקוח במוצר זה ובכל מקרה לא תעלה על 5,000 ₪ בלבד ; (ה) בכל מקרה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, Multisend אינה אחראית לכל נזק העלול להיגרם מגורמים שאינם בשליטתה הבלעדית של Multisend והיא לא תחוב בגין נזקים שנגרמו כתוצאה של כוח עליון.
  8. האמור לעיל יחול בנוסף לכל חסינות ו/או פטור מאחריות המוקנים ל- Multisend על פי כל דין, לרבות ובמיוחד סעיפים 40 ו-41 לחוק התקשורת.
 12. הפסקת שירות על ידי Multisend:
  1. Multisend רשאית, בכל עת להפסיק את השירות, בהודעה בכתב ללקוח, מכל סיבה שהיא. הודיעה Multisend ללקוח בדבר הפסקת השרות כאמור בסעיף זה, יופסק השרות לאלתר, אלא אם יצוין אחרת בהודעה שתשלח ללקוח כאמור בסעיף זה.
  2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 12.1 לעיל, Multisend תהא רשאית להפסיק את השירות, ללא התראה, בהתקיים איזה מהמצבים הבאים:
   1. כל שינוי בהוראות הרישיון של Multisend ו/או הנחיה של רשות מוסמכת כלשהי ו/או כל שינוי במצב המשפטי, אשר המשמעות שלהם, לפי שיקול דעתה של Multisend היא, כי נמנע מ- Multisend להמשיך ולספק את השירות במתכונתו ובתנאיו.
   2. כל מקרה בו יש חשש, לפי שיקול דעתה של Multisend, כי המשך אספקת השירות יפגע או עשוי לפגוע ב- Multisend ו/או בכל פעילות שלה, לרבות אך לא רק, לחשוף אותה לתביעות צדדים שלישיים ו/או להליכים משפטיים ו/או לאישומים כלשהם ו/או לסנקציות ו/או לקנסות, ו/או עשוי להביא לאובדן או השעיה של הרישיון שלה.
   3. בכל מקרה של אי תשלום איזה מחובות הלקוח כלפי Multisend בגין איזה משירותיה.
   4. במידה וייעשה שימוש לרעה ו/או שלא כדין ו/או בניגוד לאמור בתנאים כלליים אלו בשירות ו/או באופן שלדעת Multisend עלול לגרום להפרעה לשירותים שהינה מספקת למשתמשים אחרים.
   5. אם הדבר מתחייב לשם ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיוניות או מידיות.
 13. הפסקת השירות לבקשת לקוח:
  1. ניתן לבטל את השירות באחת מהדרכים הבאות: הודעה טלפונית למוקד בטלפון 072-2001000; הודעה כתובה שתשלח לכתובת: "Multisend טלקום בע"מ - עמל 8 ראש העין; הודעה כתובה שתשלח בפקס למספר 072-2001001 ובכל דרך אחרת הקבועה בהוראת הדין לעניין;
  2. בתאגידים ייעשה ביטול כאמור בכתב, על ידי מורשה החתימה ו/או מי שהוסמכו לכך מטעם התאגיד.
 14. שונות:
  1. הזמנת השירות אינה מותנית ברכישת שירותים אחרים מ- Multisend.
  2. מובהר בזאת, כי אין בהזמנת השירות בכדי ליצור כל שותפות ו/או יחסי עובד- מעביד מכל סוג שהוא בין הצדדים. מערכת היחסים שבין הלקוח לבין Multisend הינה אך מערכת יחסים שבין מזמין שרות למספק שרות.
  3. הלקוח אינו רשאי להמחות איזה מזכויותיו ו/או חובותיו לפי תנאים כלליים אלו לצדדים שלישיים כלשהם. Multisend תהיה רשאית להמחות איזה מזכויותיה ו/או מחובותיה לפי הסכם זה, כולן או חלקן, לכל צד ג' שהוא וללקוח לא תהיה כל טענה בעניין.
  4. כל האמור בהזמנה זו הינו בכפוף להוראות משרד התקשורת ו/או לכל הוראה על פי דין שתינתן ע"י כל גוף מוסמך.
  5. Multisend רשאית לקזז ו/או לעכב כל סכום ו/או תשלום אשר לדעתה היא זכאית לקבל מהלקוח בין במועד הקיזוז ו/או העיכוב, ובין שהלקוח עשוי להיות חייב לה בעתיד, בין על פי תנאים כלליים אלו ו/או הסכם כלשהו אחר, מכל סיבה שהיא, לרבות את סך הקרדיט שעומד לזכות הלקוח עבור השרות, מכל סכום ו/או תשלום שיגיע ללקוח ממנה במסגרת השירות ו/או לפי הסכם כלשהו והלקוח מנוע מלהעלות כנגדה טענה בקשר לזכות הקיזוז כאמור. על אף האמור בכל מקום אחר, הלקוח לא יהיה רשאי לקזז ו/או לעכב כל סכום שהוא אשר הוא חב ל- Multisend במסגרת הסכם זה מכל סיבה שהיא.
  6. לא עשתה Multisend שימוש בזכויות הנתונות לה על פי תנאים כללים אלו ו/או הדין במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על אותן זכויות ו/או תקדים לוויתור עתידי על זכויות דומות ו/או אחרות.
  7. תנאים כלליים אלו לבדם קובעים את התנאים וההוראות החלים על אספקת השירות ללקוח; תנאים כלליים אלו מבטלים כל הצעות או הסכמים קודמים בין בעל פה ובין בכתב, וכל תקשורת והתקשרות אחרת בין הצדדים הנוגעת לתוכנם. כל סטייה מתנאים כלליים אלו לא תהא תקפה ולא תחייב את הצדדים, אלא אם תהיה בכתב ותיחתם על ידי הלקוח ו-Multisend.
  8. כתובת הלקוח בכל הנוגע לשירות הינה הכתובת שמסר הלקוח ל-Multisend בעת ההצטרפות לשירות. כל הודעה שתישלח לכתובת כאמור תחשב כאילו נתקבלה על ידי הלקוח כעבור 72 שעות מעת שליחתה אלא אם נמסרה בכתובתו שאז תיחשב כאילו נתקבלה במועד המסירה.